Auditor wewnętrzny – jak można nim zostać?

Zapotrzebowanie na przeszkolonych, certyfikowanych audytorów wewnętrznych nieustannie rośnie. W związku z coraz większą ilością pojawiających się norm i regulacji międzynarodowych dotyczących poszczególnych obszarów działania wielu organizacji i przedsiębiorstw, tendencja ta nie jest w ogóle zaskakująca.

Audit wewnętrzny jest jednym z podstawowych elementów procesu wdrażania każdej z norm ISO czy regulowanych innymi wytycznymi systemów zarządzania. Znajomość zasad rządzących poszczególnymi standardami i branży, do której się odnoszą to już ogromny krok w stronę uzyskania certyfikatu i zdobycia roli audytora wewnętrznego. Na czym polega jego praca i jak można zostać audytorem?

Na czym polega praca auditora wewnętrznego?

Audyty wewnętrzne prowadzone są we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach i organizacjach głównie wtedy, gdy konieczne jest okresowe sprawdzenie zgodności działań firmy ze stosowaną przez nią normą ISO lub innym standardem. Praca audytora będzie polegała więc przede wszystkim na analizowaniu działań prowadzonych przez firmę, sporządzaniu raportów, raportowaniu błędów i poszukiwaniu lepszych metod działalności przedsiębiorstw w obrębie wymagań określonych norm.

Istnieje wiele różnych aspektów, pod kątem których mogą zostać przeprowadzone audyty wewnętrzne. Zależnie od wybranego przez firmę obszaru, audytor wewnętrzny może prowadzić kontrolę z zakresu działań operacyjnych (badanie efektywności wykorzystania zasobów), informatycznych, zgodności z przyjętą przez firmę normą i standardami (przestrzeganie procedur i zrozumiałość ich formy) lub oraz operacji finansowych.

Działania prowadzone przez audytora wewnętrznego powinny być zawsze niezależne i obiektywne, dążące do zwiększenia wymiernych korzyści działania firmy. Obecność auditora wewnętrznego w firmie pozwala na przeprowadzanie systematycznego przeglądu, kontroli i oceny wszystkich czynników określonych przez odpowiednie normy i składających się na końcowe działania firmy. Wnioski opisane przez audytora stanowią wsparcie dla firmy i są podstawą do opracowania jeszcze lepszej strategii działania.

Audyt w firmie

Szczegółowe informacje na temat audytów w firmie można znaleźć na stronie marki DNV GL w sekcji „Assurance”.

Jak zostać audytorem wewnętrznym?

Możliwość prowadzenia audytów wewnętrznych wymaga ukończenia odpowiednich kursów i szkoleń zakończonych akredytowanym certyfikatem, który potwierdzi kompetencje audytora i uzna jego pracę jako rzetelne źródło informacji.

Poza podstawowymi prawnymi wymogami takimi jak obywatelstwo w jednym z krajów członkowskich UE, posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych i praw publicznych, oświadczeniem o niekaralności, oraz wykształceniem wyższym, kandydaci na audytora wewnętrznego powinni przede wszystkim doskonale znać regulacje prawne oraz wymogi obowiązujące w interesującej ich branży. Stanowisko audytora wewnętrznego wymaga bowiem ciągłej pracy i analizy zgodności działań firmy z wytycznymi określonych norm i standardów, w tym także norm ISO, których znajomość jest oczywiście również obowiązkowa.

Ścieżka edukacji audytora wewnętrznego nie musi być związana ściśle z prawem, jednak powinna być w pewien sposób powiązana z zakresem działań branży, w której audytor pracuje. Ci starający się dla przykładu o rolę audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji mogą być pracownikami działów informatycznych i specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa informacji. Ostatecznie jednak o tym, kto uzyska certyfikat audytora wewnętrznego decyduje pozytywne ukończenie odpowiedniego szkolenia kończącego się egzaminem certyfikacyjnym.

Cechy dobrego audytora wewnętrznego

Praca w charakterze audytora wewnętrznego nie jest zadaniem, któremu sprosta każdy pracownik firmy. Nawet osoby zajmujące wyższe stanowiska w organizacji mogą nie poradzić sobie z zakresem wiedzy i umiejętności, jakie przypadają na pracę auditora. Z tego też powodu stworzona została norma ISO 19001, która określa podstawowe cechy audytora wewnętrznego z zakresu osobowości kandydata na rolę audytora. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkim etykę pracy, otwartość i elastyczność, umiejętność stosowania zasad dyplomacji i negocjowania, wytrwałość, zdecydowanie, czy niezależność. To dzięki stanowczości, a jednocześnie umiejętności słuchania i doradzania audytor potrafi osiągnąć zamierzone sobie cele i doradzić firmie w kwestiach związanych ze spełnianiem określonych norm.

Dodatkowo, audytor powinien być osobą komunikatywną, zorganizowaną, potrafiącą pozyskiwać, weryfikować i opracowywać informacje, by w następnej kolejności stworzyć na ich podstawie rzetelny, zwięzły i przejrzysty raport. Ostatnią istotną cechą audytora wewnętrznego jest oczywiście poufność – nawet w momencie wykrycia problemów i nieścisłości audytor musi pozostać obiektywny i przedyskutować z zarządem firmy plan dalszych działań i wspólnymi siłami dotrzeć do poziomu, w którym problemy te nie będą występować.