Wybór funduszu inwestycyjnego

stockvault-money-in-hands128487Spośród wielu sposobów pomnażania zgromadzonych środków pieniężnych wymienić można lokaty, rachunki oszczędnościowe i fundusze inwestycyjne, które odgrywają coraz większą rolę głównie ze względu na konieczność oszczędzania na emeryturę.

Fundusze inwestycyjne zajmują się lokowaniem pieniędzy, a ich podstawowym polem działalności jest alokacja zgromadzonych aktywów w instrumenty finansowe takie jak: akcje czy obligacje. Ze względu na charakter działalności można wyróżnić:

  • Fundusze papierów dłużnych
  • Fundusze akcji
  • Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego
  • Fundusze mieszane

Samo inwestowanie w fundusze jest procesem długoterminowym i wymaga horyzontu inwestycyjnego – który zwykle wynosi kilka lat, ale zależy to oczywiście od założonego celu.

Inwestowanie można ograniczyć do jednego funduszu, jak i do kilku, agresywnych bądź bezpiecznych, a wybór zależy w dużej mierze od celu inwestycyjnego i akceptowanego poziomu ryzyka. Niewątpliwie na funduszach można zarobić, ale zawsze istnieje też ryzyko straty, dlatego tak ważną rzeczą jest przemyślane działanie.

Rozsądne podejście do inwestowania do przede wszystkim zdywersyfikowany portfel inwestycyjny. Najlepsze fundusze inwestycyjne zwykle znajdują się w zestawieniach podsumowujących jakiś okres działalności. Jednak ranking nie wystarczy, aby dobrze ulokować swoje oszczędności. Potrzeba większego zaangażowania i analizy rynku, aby ocenić skuteczność funduszu, zakres jego działalności i kompetencje zarządzającego. Bezpieczne inwestowanie to również rozsądne zarządzanie pieniędzmi. Dlatego nie należy inwestować wszystkich oszczędności tylko w jednym miejscu.

Na funduszach inwestycyjnych w dużej mierze opiera się dziś oszczędzanie na emeryturę w ramach obowiązkowego II filaru – czyli Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Na podobnych zasadach opiera się funkcjonowanie III filaru, który jest dobrowolny i przewiduje możliwość inwestowania grupowego lub indywidualnego – w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE) czy Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE).

Działania funduszy inwestycyjnych opierają się na wiedzy i doświadczeniu, a zarządzający powierzonymi środkami pieniężnymi posiadają wymagane kompetencje, aby decydować o sposobie pomnażania powierzonego im kapitału.