Import usług – ważne informacje o odwrotnym obciążeniu

previa facturas 150p-01Z sytuacją odwrotnego opodatkowania mamy do czynienia w przypadku importu usług (reverse charge), a regulację prawną w tym zakresie wprowadza ustawa o podatku od towarów i usług w art. 28b. Zgodnie z nim w stosunkach z podatnikami zastosowanie znajdzie zasada ogólna- stanowiąca, że miejsce świadczenia wyznacza miejsce siedziby lub stałe miejsce prowadzenia działalności. W sytuacji, gdy nabywca usług nie posiada takiego miejsca- miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym zwykle prowadzi on działalność lub w którym ma on miejsce zwykłego pobytu.

Zasady ogólnej nie stosujemy do:

– usług świadczonych na rzecz nie podatników albo na cele osobiste podatnika (obowiązek podatkowy powstaje w miejscu, w którym to usługodawca posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności)

– usług restauracyjno- kateringowych- istotne w tym przypadku jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie wykonywane

– usług związanych z nieruchomościami, ponieważ miejscem świadczenia jest kraj położenia nieruchomości

– usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu- decyduje miejsce, w którym środki transportu zostały faktycznie oddane do dyspozycji usługobiorcy.

Z wyjątkiem od ogólnej zasady spotykamy się także w razie świadczenia usług księgowych obejmujących prowadzenie ksiąg rachunkowych, porad i usług prawnych, licencyjnych, telekomunikacyjnych, elektronicznych na rzecz nie podatników spoza Wspólnoty Europejskiej. Miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu.

W przypadku określania przez biuro rachunkowe podstawy opodatkowania, czy przeliczania kwot z obcej waluty za złote polskie stosuje się zasady ogólne określone w ustawie o podatku VAT. Oczywiście import usług powinien zostać udokumentowany poprzez wystawienie faktury wewnętrznej, na podstawie której wykazywany jest podatek VAT należny oraz która uprawnia podatnika do odliczenia VAT naliczonego, jeśli podatnik posiada prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.