Biegły sądowy – kim jest?

Bardzo często, biegły sądowy nazywany jest po prostu biegłym. Jest to osoba, która, według definicji, stanowi organ pomocniczy w sprawach sądowych, w których potrzebne są tak zwane, wiadomości specjalne. Biegły jest uznany za eksperta w swojej dziedzinie. Wiedza biegłego ma ogromne znaczenie w wielu przypadkach. Jest ona wykorzystywane w sprawach, w których niejasne są pewne przypadki. Rolą biegłego jest przedstawienie opinii w sposób fachowy. Wyjaśnienie danych okoliczności w sprawie wymaga często specjalistycznej wiedzy.
Biegłym sądowym może zostać osoba powołana przez Sąd (prokuratora). Wyróżnia się trzy rodzaje biegłych sądowych. Pierwszym z nich, są stali biegli sądowi, współpracujący z sądem i biorący udział w większej ilości spraw. Drugi rodzaj – biegli ad hoc (tymczasowi) oraz instytucje.
Przykładami są: biegli sądowi psychiatrzy lub biegli sądowi lekarze. Ich wiedza wykorzystywana jest podczas rozpraw sądowych, w których biorą udział osoby zupełnie nie znające się na medycynie, psychiatrii itp. Biegłym może zostać każdy, kto posiada udokumentowane potwierdzenie o umiejętnościach i wiedzy praktycznej z zakresu danej dziedziny.
Do obowiązków biegłego sądowego jest sporządzenie opinii, w której zawarte zostaną informacje o badaniach i ich przebiegu. Oprócz tego, w opinii muszą znaleźć się wnioski, jakie zostały wyniesione z badań i eksperymentów. Badania te mają dotyczyć pytań zadanych przez Sąd. Zazwyczaj, opinia ta przedstawiana jest w formie pisemnej. Biegłym sądowym może zostać każdy, kto znacznie przewyższa wiedzą teoretyczną oraz praktyczną, przeciętnego człowieka. Opinie biegłych są dowodami o szczególnym znaczeniu. Nie są one najważniejszymi w każdej sprawie, jednak warto dodać, iż wiedza i opinie biegłych mogą wnieść wiele na Sali sądowej.

Biegły rewident i jego obowiązki

biegły rewidentBiegły rewident, czyli audytor, to przede wszystkim zawód kwalifikujący się do zawodów zaufania publicznego. Osoba sprawująca ten urząd, musi odznaczać się bezstronnością, rzetelnością i niekaralnością. Każdy audytor powinien działać niezależnie, przestrzegając wszystkich zasad etyki zawodowej. Obowiązkowo, audytorzy muszą płynnie porozumiewać się z innymi w języku polskim.
Biegli rewidenci posiadają doświadczenie, które pozwala im zdobyć specjalne techniki badawcze. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie rewizji oraz weryfikacji prawdziwości danych. Audytor zajmuje się rewizją finansową sprawozdań innych firm. Zadaniem audytor jest potwierdzenie, że wszystkie wpływy danej firmy są prawdziwe. Informacje o zyskach są potwierdzane przez audytora. Wbrew pozorom, działanie biegłych rewidentów, zapewnia bezpieczeństwo na rynku. Kontrolowanie wszystkich działalności gospodarczych oraz ich zysków, to podstawowe zadanie audytorów.
Każda firma, raz w roku przygotowuje specjalne sprawozdanie finansowe, w którym zawarte są wszystkie informacje na temat dochodów firmy. Zadaniem biegłego rewidenta jest sprawdzenie czy dane się zgadzają oraz czy informacje finansowe się zgadzają.
Warto jednak wiedzieć, że praca audytora nie równa się pracy księgowego. Biegły rewident weryfikuje pracę księgowego. Sprawdza on czy wszystkie, tak zwane zdarzenia gospodarcze, są zgodne z rzeczywistymi danymi.
Obecnie, zadaniem biegłych rewidentów jest również wskazanie ewentualnych zagrożeń lub perspektyw dla firmy. Nowe obowiązki, jakie powierzane są biegłym rewidentom, mają swój powód – zawód ten pozwala spojrzeć na sprawy finansowe i gospodarcze z nieco innej perspektywy.

Aby pracować w wyżej wymienionych zawodach, konieczne jest ukończenie 25 roku życia, niekaralność, korzystanie z pełni praw obywatelskich i cywilnych. Dodatkowo, zawody te wykonywać mogą osoby dające rękojmię o należytym sposobie wykonywania swojego zawodu.


Profesjonalne usługi biegłego rewidenta – sprawdź.